Мерки за подобряване на работата в ДГ №25 „Златно зрънце“ във връзка с Наредба №16 от 08.12.2016г. за периода 2018-19г. и 2019-20г.:

2018/09/17 06:14

1. Качество на образователната услуга: Да продължи работата за доброто качество на предоставяната образователна услуга в детската градина и прилагането на необходимите инструменти за това - търсене на обратни връзки и мерки за подобрение.
2. Образователен процес: Да продължи използването на съвременни, действащи, иновативни методи и технологии на работа, позволяващи детската активност. Подборът на теми да е съобразен в още по-голяма степен с интересите на децата.

3. Образователен процес: Откритите практики от вътрешната квалификационна дейност в детската градина да се осъществяват по седемте образователни направления за ПУО за покриване на компетентностите по ДОС. Работата по малките проекти да продължи с децата и родителите по групи.
4. Приоритетно и превантивно учителите да поставят и изпълняват допълнителни възпитателни цели и задачи в своята работа, което да съдейства за изграждане на ценности у децата и да повишава резултатите от вътрешната самооценка.
5. Квалификации и инициативи: Да се търсят нови възможности за осъществяване на ефективни обучения, взаимодействия и партньорства, да се инициират „Дни на отворените врати“, обучение по използване на електронни учебници, както и други форми.
6. Да се уточни в по-голяма степен във всички групи съдържанието на детско порфололио.
7. Във връзка с по-добрата информираност на родителите, на последната за годината родителска среща учителите по групи да представят съвременно, с помощта на технологиите, обобщени данни от постиженията на децата по образователни направления за вход и изход.