Протокол №1 от събрание на Обществения съвет

2017/12/19 14:25
    Днес, 19.12.2017г., се състоя събрание на родители за избор на Обществен съвет в ДГ №25 ,,Златно зрънце". Присъстват 6 души, отсъстващ 1 по уважителни причини. Събранието протече при следния дневен ред:

1.Избор на председател и членове  на  Обществен съвет в ДГ №25 ,,Златно зрънце".

2.Запознаване и съгласуване с бюджета на ДГ №25 ,,Златно зрънце’’.

3.Анализ на състоянието на бюджета на ДГ №25 ,,Златно зрънце’’.

4.Одобряване на Стратегията за развитие на ДГ № 25 „Златно зрънце“.

5.Съгласуване на Учебния годишен план.

6.Запознаване и съгласуване - Етичен кодекс на ДГ №25 „Златно зрънце“.

По точка първа:
Всеки един от избраните родители  на групите  се представи:
1. Янита Петрова - четвърта група
2. Ваня Неделчева - втора група
4. Десислава Барбова - трета група
5. Анелия Николова - втора група
6. Детелина Станчева - втора група
7. Мария Петрова - четвърта група
От присъстващите родители се избраха четирима членове:
1. Анелия Николова                                3. Ваня Неделчева
2. Детелина Станчева                             4. Десислава Динкова – финансиращ орган
Председател: Ваня Неделчева
Резерви :
1. Янита Петрова
3. Десислава Барбова
                                                                                        Гласували:
                                                                                      "За"                       - 6 души
                                                                                      "Против"              - 0 души
                                                                                      "Въздържали се" - 0 души
По 2-ра и 3-та точка от дневния ред – г-жа Мария Динчева запозна членовете на Обществения съвет със бюджета на ДГ № 25 „Златно зрънце“, направи анализ на състоянието на средствата, с които разполага детската градина и предложи за съгласуване на бюджета на ДГ №25 „Златно зрънце“.
Бюджетът беше приет с 6 гласа „ЗА“ , 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „Въздържали се“.
По точка 4-та – г-жа Динчева запозна членовете със Стратегията за развитие на ДГ № 25 „Златно зрънце“ и я предложи за одобрение.
Стратегията на ДГ №25 ,,Златно зрънце’’ беше одобрена с 6 гласа „ЗА“ , 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „Въздържали се".
По точка 5-та от дневния ред – г-жа Динчева представи учебния план на ДГ №25 „Златно зрънце“ и го предложи за съгласуване.
Учебният план  на ДГ №25 беше съгласуван с 6 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „Въздържали се“.
По точка 6-та – г-жа Динчева запозна членовете на Обществения съвет с Етичния кодекс на детската градина и го предложи за съгласуване.
Етичният кодекс беше съгласуван с 6 гласа „ЗА“ ,0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „Въздържали се“ 0
С изчерпването на дневния ред заседанието на Обществения съвет беше закрито от председателя Ваня Неделчева.
      Присъствали:
1. Ваня Неделчева - председател
2. Мария Петрова - член
3. Янита Петрова – член
4. Детелина Станчева – член
5. Анелия Николова – член
6. Десислава Барбова - член
Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито.
                                                                           
                                                                                  Протоколчик:
                                                                                                        Атанаска Няголова