Отчет за деветмесечието

| 2018/10/07 20:24
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета. Подробно прочети тук 

Конкурс

| 2018/10/07 20:18
Конкурсни условия за отдаване под наем на помещения,общинска публична собственост за провеждане на образователна дейност съгласно Заповед №1969/16.06.2014г на Кмета на Община Варна и във връзка със Заповед на директора на ДГ № 25 „Златно зрънце“:Прочети условияЗаявление

Правилник за дейността на ДГ№25

Правилник за дейността на детска градина №25 "Златно зрънце" - отвори
|
2018/09/27 13:10

План за действие

План за действие на детска градина №25 "Златно зрънце" за учебната 2018/ 2019 година - отвори

|
2018/09/27 13:04

Годишен план 2018/19г.

|
Годишен план за учебната 2018/19 година на ДГ №25 "Златно зрънце" - отвори
2018/09/19 04:54

Мерки за подобряване на работата в ДГ №25 „Златно зрънце“ във връзка с Наредба №16 от 08.12.2016г. за периода 2018-19г. и 2019-20г.:

|

1. Качество на образователната услуга: Да продължи работата за доброто качество на предоставяната образователна услуга в детската градина и прилагането на необходимите инструменти за това - търсене на обратни връзки и мерки за подобрение. 2. Образователен процес: Да продължи използването на съвременни, действащи, иновативни методи и технологии на работа, позволяващи детската активност. Подборът на теми да е съобразен в още по-голяма степен с интересите на децата.
2018/09/17 06:14

Протокол №1 от събрание на Обществения съвет

| 2017/12/19 14:25
    Днес, 19.12.2017г., се състоя събрание на родители за избор на Обществен съвет в ДГ №25 ,,Златно зрънце". Присъстват 6 души, отсъстващ 1 по уважителни причини. Събранието протече при следния дневен ред:
1.Избор на председател и членове  на  Обществен съвет в ДГ №25 ,,Златно зрънце".
2.Запознаване и съгласуване с бюджета на ДГ №25 ,,Златно зрънце’’.
3.Анализ на състоянието на бюджета на ДГ №25 ,,Златно зрънце’’.
4.Одобряване на Стратегията за развитие на ДГ № 25 „Златно зрънце“.

План за действие

| 2017/09/10 15:10
за учебната 2016-17 и 2017-18 година
към  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
I. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
1. Придобиване на основи на компетентности за бъдеща успешна личностна и гражданска реализация на децата. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с потребностите, способностите и интересите му. Прочети тук.

Стратегия на Детска градина №25 "Златно Зрънце"

| 2017/09/10 15:08
Стратегията на Детска градина №25 „Златно зрънце” е средносрочен документ със срок за изпълнение от четири години.Той съдържа анализ на състоянието на детската градина, Програмна система на детската градина – мисия, визия, цел, ценност; принципи, стратегически цели, приоритетни направления, дейности, очаквани резултати, финансиране, индикатори за оценка и приложения. Прочети тук


Контакти

| 2017/05/29 23:04
Адрес:гр. Варна, кв. Младост, до блок 127
Телефони:
052 750 515 – Директор052 750 516 - ЗАС
0882 569 016 – Мед. сестраE-mail: contact@zlatnozrance.comdg25varna@abv.bg
TAGS:

За Нас

| 2017/05/12 16:03

Добре дошли!

Детска градина №25 “Златно зрънце” е новопостроена детска градина, резултат на публично-частно партньорство и Община Варна.
При нас се обучават общо 180 деца, разделени в шест градински групи, като за тях се грижи персонал от 25 човека.
TAGS:

Протокол от Обществен съвет

| 2017/03/31 21:37
Днес 31.03. 2017 г. се проведе заседание на Обществен съвет при ДГ №25 "Златно Зрънце"- Протокол