Благодарим Ви, родители!

Благодарим Ви, родители, за партньорството и сътрудничеството! Децата от Детска градина "Златно зрънце" имат пълни пясъчници за щастливи игри.

|
2018/04/24 21:51

Протокол №1 от събрание на Обществения съвет

| 2017/12/19 14:25
    Днес, 19.12.2017г., се състоя събрание на родители за избор на Обществен съвет в ДГ №25 ,,Златно зрънце". Присъстват 6 души, отсъстващ 1 по уважителни причини. Събранието протече при следния дневен ред:
1.Избор на председател и членове  на  Обществен съвет в ДГ №25 ,,Златно зрънце".
2.Запознаване и съгласуване с бюджета на ДГ №25 ,,Златно зрънце’’.
3.Анализ на състоянието на бюджета на ДГ №25 ,,Златно зрънце’’.
4.Одобряване на Стратегията за развитие на ДГ № 25 „Златно зрънце“.

Протокол от Обществен съвет

| 2017/03/31 21:37
Днес 31.03. 2017 г. се проведе заседание на Обществен съвет при ДГ №25 "Златно Зрънце"- Протокол

Настоятелство

| 2014/01/04 23:38
Училищното настоятелство на ДГ 25 “Златно зрънце” се създава по инициатива на родителите, като независима, доброволна и самоуправляваща се организация (ЮЛНЦ) на родители, учители и общественици, за да подпомага развитието и материалното осигуряване на детското заведение.
Участието в сдружението е доброволно.
1